Account
Cart

Twój koszyk

Brak produktów w koszyku.

Powrót

Regulamin

REGULAMIN

WPROWADZENIE

Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”) wraz z dokumentami powiązanymi określa warunki korzystania z portalu www.lananguyen.comoraz warunki zakupu produktów za pośrednictwem portalu.

Zachęcamy do starannego zapoznania się z niniejszym Regulaminem, Polityką prywatności wraz z zasadami stosowania plików cookies i (zwanych dalej łącznie „Zasadami ochrony danych”) przed rozpoczęciem korzystania z naszego portalu.

Użytkownik musi zaakceptować Regulamin zanim złoży zamówienie, a po jego zaakceptowaniu postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla składanego zamówienia.

Regulamin może ulec zmianom. Zmiany nie będą miały zastosowania do zaakceptowanych przez Użytkownika postanowień Regulaminu do złożonych już zamówień. Istotne jest zapoznawanie się z treścią Regulaminu i Zasadami ochrony danych za każdym razem, gdy składane jest zamówienie.

Umowa kupna produktów za pośrednictwem portalu www.lananguyen.com będzie dalej zwana „Umową”.

Wszelkie postanowienia Regulaminu dotyczące „Konsumenta” odnoszą się do Użytkowników będących osobami fizycznymi, którzy zawierają z nami Umowy:

 • niezwiązane bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą; lub
 • jako przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą, gdy umowy te są bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, a z ich treści wynika, że nie posiadają one dla tych osób charakteru zawodowego.

INFORMACJE O NAS

Sprzedaż towarów za pośrednictwem portalu realizowana jest pod nazwą “Lana Nguyen” Lan Anh Nguyen, z siedzibą w Warszawie przy ul. Hoża 1/10, 00-528 Warszawa, NIP: 5272542580, REGON: 146044547.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 893) “Lana Nguyen” Lan Anh Nguyen oświadcza, że nie posiada statusu dużego przedsiębiorcy.

Można się z nami skontaktować pod adresem: “Lana Nguyen” Lan Anh Nguyen, ul. Hoża 1/10, 00-528 Warszawa.

e-mail: shop@lananguyen.com

telefon: 884 797 077

TWOJE DANE I ODWIEDZINY NA TYM PORTALU

Informacje lub dane osobowe przekazane nam przez Konsumenta będą przetwarzane zgodnie z Polityką ochrony danych.

WARUNKI OGÓLNE

Umowa może zostać zawarta w dowolnym języku, w którym Regulamin jest dostępny na niniejszym portalu, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

Jesteśmy zobowiązani i zobowiązujemy się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

Zapewniamy Konsumentowi korzystającemu z systemu poprawność́ działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu lananguyen.com, należy je wszystkie wyłączyć́.

Konsument może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Konsument ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

Stosujemy się do kodeksu dobrych praktyk.

Konsument zobowiązany jest do:

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich
 • korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam)
 • korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego
 • korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA

Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę.

W celu złożenia zamówienia Konsument powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

 • dodanie do koszyka produktu
 • wybór rodzaju dostawy
 • wybór rodzaju płatności
 • wybór miejsca wydania rzeczy
 • złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.

Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na naszym koncie, co powinno nastąpić w terminie 5 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował nas o tym.

Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą akceptacji przez nas zamówienia, o czym informujemy Konsumenta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia. Akceptacja zamówienia jest naszą decyzją. Ponieważ chcemy upewnić się, że wybrany przez Ciebie produkt jest dostępny, nie będziemy akceptować zamówienia do momentu, aż przygotujemy produkt do wysyłki.

Realizacja zamówienia może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub naszej zgody na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

Zamówienie jest rejestrowane i przechowywane przez nasz system.

Dokumenty księgowe potwierdzające Umowę dokonaną za pośrednictwem naszego portalu są przechowywane przez okres 5 lat.

DOSTAWA

Dostarczymy produkt(y) zgodnie z potwierdzeniem wysyłki i we wskazanym w nim terminem lub, jeśli termin dostawy nie został podany, w przybliżonym przedziale czasowym wskazanym przy wyborze rodzaju dostawy, a w każdym razie w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty zawarcia Umowy. Jeżeli, z powodu wyjątkowych okoliczności, spodziewamy się, że może dojść do opóźnienia, skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia nowego terminu dostawy lub jeżeli Konsument nie zaakceptuje zaproponowanego terminu, ma możliwość odstąpić od Umowy. W takim wypadku, wszelkie środki zapłacone z tytułu Umowy zostaną zwrócone bez zbędnej zwłoki.

W rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się, że „dostawa” została zrealizowana lub zamówienie zostało „dostarczone” z chwilą, gdy Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia wejdzie faktycznie w posiadanie produktu, co zostanie potwierdzone podpisem na pokwitowaniu odbioru zamówionych produktów pod ustalonym adresem dostawy.

NIEMOŻNOŚĆ REALIZACJI DOSTAWY

Jeżeli Konsument jest w zwłoce w zakresie odbioru zamówienia, udzielimy mu dodatkowego terminu na odbiór zamówienia. W przypadku niemożności dostarczenia zamówienia w tym dodatkowym terminie, mamy prawo anulować zamówienie (odstąpić od Umowy), a Umowa zostanie rozwiązana. W takim wypadku, wszelkie środki zapłacone z tytułu Umowy zostaną zwrócone bez zbędnej zwłoki.

PRZENIESIENIE RYZYKA I TYTUŁU WŁASNOŚCI DO PRODUKTÓW

Z chwilą dostawy za ryzyko związane z produktem odpowiada Konsument. Konsument w pełni obejmie produkty w posiadanie w momencie ich dostawy.

CENA I PŁATNOŚĆ

Prezentowane ceny nie uwzględniają opłaty za przesyłkę, którą dodajemy na koniec do ceny, którą prezentujemy Konsumentowi przed złożeniem przez niego zamówienia – wyrażeniem woli związania się umową na odległość.

Konsument wyraźnie upoważnia nas do wystawiania faktur w formie elektronicznej.

Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym czasie. Niemniej jednak, wyłączając powyższe postanowienia, zmiany nie mają zastosowania dla zamówień już złożonych.

Po wybraniu wszystkich artykułów, które chcesz zakupić, zostaną one przeniesione do koszyka i następnym krokiem będzie złożenie zamówienia i dokonania płatności. W tym celu należy wykonać kolejno wszystkie czynności uwzględnione w procedurze zakupu, podając lub sprawdzając informacje wymagane na każdym etapie. Ponadto wykonując procedurę zakupu, przed dokonaniem płatności, Konsument może zmienić szczegóły zamówienia.

ZAKUP TOWARÓW JAKO GOŚĆ

Na naszym portalu zakupu towarów mogą też dokonać goście. Przy tego rodzaju zakupach prosimy Konsumenta o podanie tylko podstawowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami, wszystkie zakupy dokonane na tym portalu zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

W związku z tym i zgodnie z treścią rozdziału 1, tytuł V dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 roku w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, za miejsce dostawy uznaje się terytorium państwa członkowskiego oraz adres, pod który artykuły mają zostać dostarczone, a podatek VAT nalicza się według stawki obowiązującej w państwie członkowskim, do którego mają zostać dostarczone artykuły widniejące na zamówieniu.

POLITYKA WYMIANY I ZWROTÓW

Prawo do odstąpienia od umowy

Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie kupiony produkt lub w przypadku wielu produktów uwzględnionych w jednym zamówieniu, lecz dostarczanych osobno, po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie ostatni z produktów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, Konsument powinien powiadomić nas pod adresem shop@lananguyen.com lub telefononicznie pod numerem 884 797 077 lub korzystając z naszego formularza zwrotu.

Podawanie powodu odstąpienia nie jest wymagane.

Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.

Dokonujemy zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Jeżeli Konsument prześle zawiadomienie o odstąpieniu od Umowy w formie elektronicznej poprzez Wzór formularza odstąpienia lub wysyłając e-mail, wyślemy takiemu Konsumentowi potwierdzenie odbioru zawiadomienia o odstąpieniu.

Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli jej przedmiotem jest dostawa jednego z następujących produktów:

 • produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb Konsumenta
 • produktów szytych na indywidulane zamówienie Konsumenta
 • treści cyfrowych w postaci Ebook-ów niezapisanych na nośniku materialnym, jeżeli rozpoczęliśmy świadczenie usługi (np. przekazaliśmy treść cyfrową) za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany, że utraci możliwość odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku ustawowego odstąpienia od niniejszej Umowy przez Konsumenta, zwracamy wszystkie otrzymane od niego wpłaty, w tym koszty przesyłki, używając tego samego sposobu płatności, który wybrał przy zapłacie za produkt, chyba że wyraźnie wyraził zgodę na inny sposób zwrotu środków, co nie generuje żadnych dodatkowych kosztów dla Konsumenta.

W przypadku ustawowego odstąpienia od niniejszej Umowy i wyboru jednego z oferowanych przez nas sposobów zwrotu, zwrot środków nastąpi bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od niniejszej Umowy. Jeżeli Konsument zdecyduje się zwrócić i wysłać produkt(y) samodzielnie możemy wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do czasu otrzymania produktów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich wysłania, zależnie od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument odpowiada za ewentualne zmniejszenie wartości towarów wynikające z posługiwania się nimi w sposób wykraczający poza czynności konieczne do ustalenia ich charakteru, właściwości i funkcjonowania.

Po odstąpieniu od Umowy produkty można bezpłatnie zwracać w następujący sposób:

 • Zwroty za pośrednictwem dostawcy wybranego przez Konsumenta, w granicach kosztów wysyłki towaru przez Sprzedawcę.

Żadna z powyższych metod zwrotu nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów dla Konsumenta.

Rękojmia

Na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłączamy odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

Ponosimy odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

 • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny
 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

chyba że niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymienimy rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub przez nas naprawiana albo nie uczyniliśmy zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

Konsument, może zamiast zaproponowanego przez nas usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
 • żądać usunięcia wady.

Możemy odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

SZYCIE NA MIARĘ

Zajmujemy się również szyciem na miarę lub na specjalne zamówienie. Mamy w ofercie możliwość personalizacji ubrań zakupionych w naszym sklepie. Zajmujemy się szyciem ubrań dopasowanych do indywidualnych preferencji i wymiarów.

Produkty wykonane zgodnie ze specyfikacją Klienta w ramach usługi Szycia na miarę i Personalizacji nie są objęte prawem do odstąpienia od umowy na odległość.

Klient składając zamówienie oświadcza, iż został poinformowana o braku możliwości zwrotu lub wymiany tej odzieży.

Szycie na miarę jest procesem twórczym opartym na inspiracji wskazanej przez Konsumenta, pozbawionym elementów odtwórczych polegających na kopiowaniu już istniejących marek.

Klient ma prawo odstąpić od złożonego i zapłaconego zamówienia Szycia na miarę wyłącznie w terminie 12 godzin od jego złożenia. Po tym terminie odstąpienie będzie niemożliwe. Wpłacona zaliczka nie zostanie zwrócona w przypadku przekroczenia wyżej wymienionego terminu.

Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy sytuacji, w której rozpoczeliśmy świadczenie usług krawieckich lub przystąpiliśmy do wykonania zamówienia Szycia na miarę lub personalizacji za zgodą Klienta.

Reklamacji podlega jakość wykonanej usługi w terminie 7 dni od daty jej odbioru

Reklamacji nie podlegają projekt, jakość i rodzaj tkanin oraz dodatków jak również wady powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, w tym nie stosowania się do przepisów prania.

REKLAMACYJNA

Produkt jest zgodny z umową, jeżeli w szczególności pozostają zgodne z nią następujące elementy:

 • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność
 • przydatność do określonego celu, do którego jest potrzebny użytkownikowi
 • nadaje się do celu, do którego zazwyczaj nadają się produkty tego typu, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa, normy techniczne lub dobre praktyki
 • występuje w takiej ilości i ma takie właściwości (w tym trwałość i bezpieczeństwo), jakie są typowe dla produktu tego rodzaju i jakich można racjonalnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter produktu i nasze publiczne zapewnienia, w szczególności złożone w reklamie lub na etykiecie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za brak zgodności produktu z umową w zakresie, jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży Konsument został wyraźnie poinformowany, że określona cecha produktu odbiega od powyższych wymagań zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak określonej właściwości produktu.

Jeżeli produkt nie jest zgodny z umową, możesz żądać naprawy lub wymiany. Możemy dokonać wymiany, gdy żądasz naprawy lub możemydokonać naprawy, gdy żądasz wymiany, jeżeli doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów.

Naprawimy lub wymieni produkt w możliwie najkrótszym czasie i poinformuje Konsumenta o przewidywanym czasie naprawy lub wymiany wraz z odpowiedzią na reklamację. Koszt naprawy lub wymiany ponosimy my.

Jeżeli naprawa i wymiana będą dla nas niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, możemy odmówić doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową. W ramach uprawnień z tytułu braku zgodności produktu z umową możesz złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub zwrocie towaru (odstąpić od umowy), gdy:

 • odmówiliśmy naprawy lub wymiany produktu
 • nie doprowadziliśmy produktu do stanu zgodnego z umową, tj. nie dokonaliśmy naprawy lub wymiany produktu
 • pomimo naprawy lub wymiany nadal istnieje niezgodność produktu z umową
 • niezgodność produktu z umową jest na tyle istotna, że uzasadnia zastosowanie obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy (odstąpienie od umowy) od razu, bez uprzedniego żądania naprawy lub wymiany produktu
 • z naszego oświadczenia lub okoliczności wynika, że doprowadzenie produktu do stanu zgodnego z umową nie będzie możliwe w rozsądnym czasie ani bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta

Jeżeli chcesz zgłosić reklamację, prosimy o informację przed odesłaniem do nas produktu. Reklamację można złożyć pod e-mail: shop@lananguyen.com lub telefonicznie pod numerem telefonu 884 797 077

Niezależnie od sposobu złożenia reklamacji, niezwłocznie potwierdzimy jej przyjęcie poprzez skierowanie wiadomości na adres e-mail lub pisemnie.

W treści reklamacji należy wskazać dane Konsumenta, towar, którego dotyczy reklamacja, na czym polega brak zgodności towaru z umową, datę zakupu, datę zauważenia braku zgodności, przewidywany sposób realizacji uprawnienia konsumenta. Nie jest konieczne przedstawienie paragonu.

Ustosunkujemy się do reklamacji w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

CZĘŚCIOWE UNIEWAŻNIENIE

W razie uznania jednego z postanowień niniejszego Regulaminu lub zapisów Umowy za nieważne na podstawie niepodważalnej decyzji odpowiedniego organu władzy, pozostałe warunki pozostaną w mocy, a wspomniane stwierdzenie nieważności nie będzie ich dotyczyć.

NASZE PRAWO DO ZMIANY REGULAMINU

Konsument musi się stosować do Zasad ochrony danych i Regulaminu obowiązujących w czasie, gdy korzysta z tego portalu internetowego lub składa zamówienie, z wyjątkiem sytuacji, gdy na mocy prawa lub decyzji organów administracji publicznej albo samorządowej, jesteśmy zobowiązani wprowadzić z mocą wsteczną zmiany we wspomnianych Zasadach ochrony danych, Regulaminie czy oświadczeniu w sprawie prywatności. Jednakże, zmiany te nie będą miały zastosowania do już złożonych zamówień.

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDOWA

Wszelkie spory wynikające z korzystania z naszego portalu lub Umowy czy inne kwestie z nimi związane podlegają niewyłącznej właściwości sądów polskich.

UWAGI I SUGESTIE

Twoje uwagi i sugestie są zawsze mile widziane.

Jeżeli, jako kupujący, uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, możesz skierować swoją skargę do nas za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres shop@lananguyen.com w celu poszukiwania pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

W związku z tym, jeśli umowa została zawarta za pośrednictwem naszej strony internetowej, zgodnie z rozporządzeniem UE nr 524/2013 niniejszym informujemy, że masz prawo do poszukiwania rozwiązania z nami ewentualnego sporu konsumenckiego w sposób pozasądowy poprzez platformę do rozwiązywania sporów online, dostępną pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Każda reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Konsumenta, opis zastrzeżeń i ich uzasadnienie oraz sprecyzowanie żądania. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.  

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.

W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo.

Ostatnia aktualizacja: 09/02/2023 r

Legginsy treningowe